Thursday, April 16, 2009

သကၠရာဇ္သစ္၊ လူသစ္၊ စိတ္သစ္၊ လူ႔ေဘာင္ေလာကသစ္

ဓာတ္ပုံ- ေအာင္ၿမတ္သူ
ပန္းခ်ီ - ေသာင္းဟန္
၁၃၄၆ ခု တန္ခူးလ (၁၉၈၅ ခု ဧၿပီလ)၊ စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖုံး

“ ႏွစ္ဆန္းငယ္သၾကၤန္၊ သစ္သစ္သာ ဖန္ေတာ့တယ္၊ ႏုိင္ငံေၾကာ့ ၿပည္သူမွာ၊ ပန္ဆုယူ တာေရသြန္းခ်န္မုိ႔”
လူ႔ေလာကၾကီး ဟူသည္ အစဥ္ အသစ္သစ္တုိ႔တုိးတက္ကူးေၿပာင္းလ်က္ရွိသည္။ အသစ္အသစ္တုိ႔မွာ ေကာင္းေသာတုိးတက္ၿခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ ေၿပာင္းလဲၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ဖုိ႔လုိသည္။

-မႏုႆ-
စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္း ( ၁၉၈၅ ခု- ဧၿပီလ)

ၿမန္မာသကၠရာဇ္ေဟာင္း ကုန္ဆုံးၿပီး သကၠရာဇ္သစ္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ လမွာ တန္ခူးလ ၿဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ကုိ တဖန္ေမြးဖြား လုိက္သည့္ လတန္ခူးပင္။ ႏွစ္သစ္၏အစ တန္ခူးလကုိ အခ်ိဳ႕ ပညာရွင္မ်ားက အတာကူးသည့္ “ တာကူးလ” ဟုလည္းဆုိၾက သည္။

အမွန္စစ္စစ္ တႏွစ္တာလြန္ေၿမာက္၍ ေနာက္ႏွစ္အစသုိ႔ ေရာက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္အားၿဖင့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု တုိးလာၿခင္းၿဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္တြင္ ကိန္းဂဏန္း တုိးလာရေသာ အခ်ိန္ကာလ အပုိင္းအၿခားကုိ ေဗဒင္ အလုိအားၿဖင့္ ဤသုိ႔တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္သည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေနမင္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ရာသီရွိ၍ ထုိ ၁၂ ရာသီခြင္ကုိ လွည့္ပတ္သြား ေနသည္။ ေနမင္း၏တစ္ေန႔ခရီးမွာ တအံသာ ( တစ္ရက္) ၿဖစ္သည္။ ရာသီခြင္တစ္ခုတြင္ ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ၍ ထုိကာလကုိ “ေသရမာသ” တစ္လဟု ေခၚသည္။ ေနမင္းသည္ ၁၂ ရာသီခြင္ေစ့ေအာင္လွည့္ပတ္မိရန္ အံသာ ၃၆၀ ( ရက္ေပါင္း ၃၆၀)လွည့္ပတ္ရသည္။ ထုိကာလကုိ တစ္ႏွစ္ဟုေခၚသည္။ “သူရိယမာသ” ဟုလည္းေခၚသည္။ ဤကား ႏွစ္ကုိ တြက္ယူၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ၿခင္းဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္။

ေန ႏွင့္ လ တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အၿမန္ႏွဳန္းၿဖင့္ ၁၂ ရာသီ စက္၀န္းကုိ လွည့္ပတ္သြားေနၾက သည္။ ေနက အသြားႏွဳန္းေႏွးၿပီး၊ လ က အသြားႏွဳန္းၿမန္သည္။ ထုိ႔သုိ႔လွည့္ပတ္ၾကယင္း တစ္ပတ္ ပတ္မိသည္ႏွင့္ ေန ႏွင့္ လ တုိ႔ ထပ္မိၾကသည္။ ထုိမွ ေနာက္တၾကိမ္ထပ္မိေသာအခါ တစ္လၿပည့္ေတာ့သည္။ ထုိတစ္လကုိ “စၿႏၵမာသ” ဟုေခၚသည္။ ထုိစၿႏၵမာသ “လ” ကုိ “တိထီ” ေခၚ အစိတ္ေပါင္း ၃၀ စိတ္ပုိင္းသည္။ တစိတ္ကုိ တစ္ရက္ဟု ေခၚ၏။ စၿႏၵမာသ အားၿဖင့္ ၁၂ လ ကုိ စၿႏၵမာသႏွစ္ဟုေခၚသည္။ ထုိစၿႏၵမာသ မွာ လ ကုိ တြက္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေနာက္…ေနသြားခရီးအား ပုိင္ၿခားမွတ္သားၿခင္းကုိ “သာ၀နမာသ” ဟုေခၚသည္။ ယေန႔ညဥ့္ သန္းေခါင္မွ ေနာက္ေန႔ ညဥ့္သန္းေခါင္အထိ ကုိ “သာ၀န” တစ္ရက္ဟု ေခၚသည္။ ပိဋိကတ္အလုိ အားၿဖင့္မႈ ယေန႔ အရုဏ္တစ္ခုမွ ေနာက္တေန႔ အာရုဏ္ အထိ တစ္ရက္ၿဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ၿဖင့္ ရက္ ၃၀ ကုိ ၃၀ တလီ ၂၉ ရက္တလီပုိင္းၿခားၿပီး၊ သာ၀နမာသ(လ) ဟုေခၚေလသည္။ ေန ႏွင့္ လ တုိ႔ ၁၂ ၾကိမ္ၿပည့္ေသာအခါ တစ္ႏွစ္ဟုေခၚသည္။ သာ၀နမာသမွာ ရက္ကုိတြက္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေနမင္းသည္ မိႆရာသီခြင္မွ စၿပီး တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ မွ ထြက္ခဲ့ရာ မိန္ရာသီ တေပါင္းလကြယ္ေန႔ ေရာက္ေသာ္ တစ္ႏွစ္ၿပည့္ေလသည္။ ထုိအခါ ရွိရင္းသကၠရာဇ္တြင္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုတုိးလာၿပီး ႏွစ္သစ္ထဲသုိ႔၀င္လာခဲ့ေတာ့သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသမုိင္းကုိၿပဳစုရာ၌ေခတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ သိရွိမွတ္သားႏုိင္ရန္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားၿဖင့္ မိမိတုိ႔ဘာသအေလ်ာက္ သကၠရာဇ္ ကုိ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏လူ႔သက္တမ္းကုိလည္း သကၠရာဇ္ကိန္းဂဏန္း ၿဖင့္ သတ္မွတ္တြက္ခ်က္ၾကသည္။

“သကၠရာဇ္” ဟူေသာ ၿမန္မာေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ၿမန္မာက်မ္းေဟာင္းမ်ား၌ အမ်ိဳမ်ိဳးကြဲၿပားေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

ဗုဒၶ၀င္ ေရးသားၿပဳစုၾကေသာ ပညာရွင္က၀ိမ်ားက သာကီ၀င္ၿဖစ္ေသာ ဘုိးေတာ္အဥၥန မင္းၾကီး၏ ၁၆၄၅ ကုိ ၿဖိဳ သည္။ သာကီ၀င္မင္းတုိ႔သည္ “ သကၠရာဇမင္း” ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္မ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ “သကၠရာဇ္” ဟုေခၚေ၀ၚေၾကာင္းဆုိသည္။

ပုဂံေလာက နႏၵာ ေက်ာက္စာအရ သေရေခတၱရာၿပည့္ရွင္ သုမုၿႏၵီမင္းသည္ “ေဒါေဒါရသကိန္း” ၆၂၂ ကုိ ၿဖိဳရာ၌ သိၾကားမင္း လာေရာက္၍ ေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ ေရးထားေသာ ၆၂၂ ကုိ ၿဖိဳ၍ ၂ ခုကုိခ်န္ထားခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၂ ခုက စသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းကုိ အစြဲၿပဳသၿဖင့္ “သကၠရာဇ္” ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္းဆုိသည္။

အခ်ိဳ႕ ေက်ာက္စာမ်ား၌ မဇၥ်ိမ ေဒသ၌ “ သာလိ၀ါတနသက” မင္းသည္ ကလိယုဂ္ ၃၁၈၀ တြင္ မင္းၿဖစ္၏။ ထုိမင္းလက္ထပ္ တြင္ ကလိယုဂ္ ၃၁၈၀ ထဲမွ ၃၁၇၉ ကုိႏုတ္ပယ္ၿပီး တစ္ခုၾကြင္းမွစ၍ေရတြက္ရာ “ သာလိ၀ါတနသက” မင္းကုိ “သကမင္း” ဟုေခၚၾကသၿဖင့္ ထုိသကမင္းကုိ အစြဲၿပဳ၍ “သကၠရာဇ္ “ ဟုေခၚၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ ၿမန္မာတုိ႔တြင္ မိမိတုိ႔၏ သကၠရာဇ္ ကိန္းဂဏန္းကုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားနည္းတူ တိတိက်က် သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိခဲ့သည္။ ၿမန္မာခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ကုိ ကမၻာသုံးခရစ္ႏွစ္ ခုႏွစ္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ညွိႏွဳိင္းထားသည္မွာ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၀၁ ခု ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၃၉ မွ စ၍ညွိႏွဳိင္းခဲ့သည္။ ၿမန္မာတုိ႔သည္ သကၠရာဇ္ အသစ္ကိန္းဂဏန္းကုိ ေမြးဖြားေသာ ႏွစ္သစ္ကူးကာလကုိ အတာကူးသည့္ တန္ခူးလဟု ေခၚၾကသည္။

ထုိအတာကူးသည့္ ႏွစ္၏အစ တန္ခူးလတြင္ သၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲကုိ တေပ်ာ္တပါး ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ ဟုိး..ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ထုိလသုိ႔ေရာက္တုိင္း ၿမန္မာ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲသဘင္အၿဖစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာတုိ႔၏ေရွးေခတ္ဟူသည္မွာ ပေဒသသရာဇ္ၾကီးစုိးေသာ ေခတ္ၿဖစ္သည္။ ထုိေခတ္ေရသဘင္ပြဲတုိ႔မွာလည္း မင္းမိဖုရား၊ မင္းညီမင္းသားတုိ႔သာ အထင္အရွား ဆင္ႏြဲကာ ေပ်ာ္ပြဲက်င္းပၾကမည္ၿဖစ္ေပသည္။


ထုိစဥ္က သၾကၤန္ပြဲသဘင္တြင္ ေရကစားပြဲက်င္းပယင္း ပေဒသရာဇ္တုိ႔ပီပီ ၀တ္ေကာင္းစားလွ စိန္ေက်ာက္ရတနာ လက္၀တ္ တန္ဆာမ်ားကုိ ဆင္ၿမန္းၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး န႔ံသာေရ အေမႊအၾကိဳင္တုိ႔ သြန္းေလာင္းကာ ေရကစားၾကေပလိမ့္မည္ကုိ ေတြးၿမင္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါသၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္ ဘြဲ႔ၾကိဳး သီခ်င္းကုိ ၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္ ထင္ရွားလွေပသည္။

“သၾကၤန္မာသကူးသမ္း၊ ႏွစ္ဦးဆန္း၊ ခုိင္ညႊန္႔ေ၀ ခက္ စိမ္းလန္းေနနန္း၊ လနန္းၾကယ္ အႆ၀တီ၊ စိၾတၿပိဳင္ယွဥ္မွီ၊ ဒီပါၿပည္၊ သီတာရည္၊ ဒီပါၿပည္လုံးမင္းေပါင္း၊ ေမႊးထုံေရသြန္းပက္ေလာင္း၊ စိန္ေကာင္း၊ ေက်ာက္ေကာင္း၊ ဆင္ယင္ကာ ၿမဴးၾကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ”။

ဤသုိ႔မင္းႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ႔သည္ မင္းခင္းမင္းနားၿဖင့္ ၾကီးက်ယ္စြာ သၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲကုိ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသလုိ တုိင္သူၿပည္သား ဆင္းရဲသားမ်ားကလည္းရုိးရာႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲကုိ တေပ်ာတပါးဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ဆင္ႏြဲၾကပုံ ကုိ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ ( Sir George Scott) က ၎ေရးသားေသာ (Burman) စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားထားသည္။

ၿမန္မာတုိ႔ သၾကၤန္ပြဲကုိ ဆင္ႏြဲၾကရာတြင္ အထက္အရာရွိမ်ားကုိ အမႈထမ္းမ်ားက ေရေလာင္းလုိသည့္အခါ ေရွးဦးစြာ“ေရကန္ေတာ့ပါရေစ” ဟုေတာင္းပန္ယင္း လက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ့ၿပီး ခြင့္ၿပဳမွ ေလာင္းၾကသည္။ ေရေလာင္းရာမွာလည္း လည္ကုတ္ေအာက္ပုိင္း၊ ေက်ာပုိင္းကုိသာ ၿဖည္းညင္းစြာေလာင္းၾကသည္။ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားကုိလည္း ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ေရေလာင္းၾကသည္။ ေလာင္းရာတြင္ ညင္ညင္သာသာ ရုိရုိေသေသေလာင္းၾက၏။ သက္တူရြယ္တူ က်ားမ မေရြး ေရကစားရာတြင္လည္း ပထမ ခြင့္ပန္ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ “ေရေလာင္းေတာ့မယ္ေနာ္” ဟု ေၿပာေၿပာဆုိဆုိၿဖင့္ ေလာင္းၾကသည္ကမ်ားသည္။ တေပ်ာ္တပါးေရကစားၾကယင္း တဦးကုိတဦး ခ်စ္ခင္ရင္ႏွီးေၾကာင္းကုိ ၿပဆုိေနၾကေပသည္”။ စသည္ၿဖင့္ ၿမန္မာ့ရုိးရာသၾကၤန္ပြဲအေၾကာင္းကုိ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ က ေရးသားခဲ့သည္။

ၿမန္မာ့ရုိးရာ သၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲဆင္ႏြဲပုံယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ေရးသားခဲ့ၾကရာတြင္ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္) ဆုိသူလည္း တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ၿဖစ္သည္။ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္) သည္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၇၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အေ႔ရွအိႏၵိယကုမၸဏီ၏ သံကုိယ္စလွယ္အၿဖစ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံအသြား၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကၾကၤန္က်ရက္ႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ေလသည္။ ထုိအခါ ၎၏အေတြ႔အၾကံဳကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

“၁၇၉၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၀င္၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္) ႏွင့္ အေဖာ္ သုံးေယာက္တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕၀န္အိမ္သုိ႔သြားခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕၀န္ကေတာ္က ေရအၿပည့္ထည့္ထားသည့္ စဥ့္အုိး သုံးလုံးႏွင့္ အရုိးတပ္ထားေသာေငြဖလားတုိ႔ၿဖင့္ အသင့္ေစာင့္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕၀န္ၾကီး၏သမီးက အေမႊးနံ႔သာမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ထားေသာေရႊဖလားထဲမွ န႔ံသာရည္ကုိ ဖခင္ၿဖစ္သူၿမိဳ႕၀န္ကုိ ဦးစြာပက္ၿဖန္းၿပီး ေနာက္ေရာက္လာေသာ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္)တုိ႔အား အနည္းငယ္ဆီ ပက္ဖ်န္းသည္။”

“ထုိ႔ေနာက္ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ေလာက္က စဥ့္အုိးသုံးလုံးမွေရမ်ားၿဖင့္ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္)တုိ႔အား ရႊဲရႊဲစုိေအာင္ေလာင္း ေတာ့သည္။ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္)တုိ႔ကလည္း စဥ့္အုိးမွေရမ်ားၿဖင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၿပန္ေလာင္းသည္။ ဤသုိ႔တေပ်ာ္တပါး ေရပက္ ကစားၾကသည္။”

ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္) တုိ႔ ၿမိဳ႕၀န္အိမ္မွ ၿပန္လာၾကသည့္လမ္းတေလ်ာက္၌ ေရကစားေနၾကသည့္ ၿမန္မာလူငယ္ကေလးမ်ား ကုိေတြ႔ရ သည္။ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္) တုိ႔အား ေရေလာင္းခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ေရပက္ၾက၏။ ၿမန္မာသၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲဆင္ႏြဲၾကရာတြင္ တပါးသူ စိတ္ၿငိဳၿငင္ေအာင္ ၿပဳၿခင္း အလ်ဥ္းမရွိေပ။ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားၿဖင့္လည္းမကစားၾက။ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ကေလးမ်ားကုိ မဖြယ္မရာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လုံး၀ၿပဳမႈၿခင္းမရွိေပ။ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားက စတင္ၿပီးေရေလာင္းမွသာလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ၿပန္၍ေရကစားၾကသည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေရေလာင္းကစားၿခင္းမရွိေပ”။

စသည္ၿဖင့္ ကပၸတိန္ ဆုိင္း(မ္)၏ မွတ္တမ္းတြင္ ၿမန္မာသၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲႏွင့္ပက္သက္၍ၿမန္မာတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမႊ႔ပုံကုိ သူ႔ကုိယ္ေတြ႔အား အထက္ပါအတုိင္းေရးသားထားေပသည္။

တကယ္ေတာ့လည္း ၿမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ခါသၾကၤန္သည္ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေဘာင္ကုိ မေက်ာ္လြန္ဘဲဆင္ႏြဲၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ေရွးပညာရွိ က၀ိမ်ားကလည္း ထုိသၾကၤန္ခါသမယ၌ေရွာင္ၾကည္ရန္ကုိ ဤသုိ႔သတ္မွတ္ေရးသားထားခဲ့သည္။

“ကုိယ္ေသြးထုတ္ၿခင္း၊ဆီနႏြင္းႏွင့္၊ ေသာက္ၿခင္းေသစာ၊ အိမ္ရာမမွား၊ သားငါးသုတ္သင္၊ သစ္ပင္ခုတ္ၿဖတ္၊ ပုတ္ခတ္ငုိေၾကြး၊ ထုတ္ေပးဥစၥာ၊ တၿဖာေရာင္း၀ယ္၊ ေအာင္သြယ္တမန္ မၿပဳရန္ကုိ၊ ပုရာဏ္က၀ိ၊ မွာၾကားဘိ၏” ဟူသတည္း။

ဤၿမန္မာတုိ႔၏ ႏွစ္ဆန္းသၾကၤန္၌ သကၠရာဇ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိစြန္ပယ္ကာ သကၠရာဇ္သစ္တြင္ အသစ္သစ္ေသာ မဂၤလာအၿဖာၿဖာၿဖင့္ ၿပီးၿပည့္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအ၀ွန္း ၿပည္သူတရပ္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတုိးတက္စည္ပင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ အၿဖစ္ ရည္စူးက်င္းပဆင္ႏြဲၾကသည္ကုိ “ မဟာ အတုလမင္းၾကီး” က ဤသုိ႔ဖြဲ႔ဆုိခဲ့ေလသည္။

“ ႏွစ္ဆန္းငယ္သၾကၤန္၊ သစ္သစ္သာ ဖန္ေတာ့တယ္၊ ႏုိင္ငံေၾကာ့ ၿပည္သူမွာ၊ ပန္ဆုယူ တာေရသြန္းခ်န္မုိ႔” လူ႔ေလာကၾကီး ဟူသည္ အစဥ္ အသစ္သစ္တုိ႔တုိးတက္ကူးေၿပာင္းလ်က္ရွိသည္။ အသစ္အသစ္တုိ႔မွာ ေကာင္းေသာတုိးတက္ၿခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ ေၿပာင္းလဲၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ဖုိ႔လုိသည္။

ဤအေရးမွာ “ ေလာက” ဆုိသည္ကုိဖန္တီးေနၾကသည့္လူမ်ား သာလွ်င္ အဓိကၿဖစ္သည္။ လူသာလွ်င္ပဓာနၿဖစ္သည္။ လူေတြ အတြက္ လူေတြကသာ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းသည္။ ဇမၺဴတြင္ တလူၿဖစ္ေသာ လူသားေတြသည္ မိမိ၏တန္ခုိး ကၠုဒၶိၿဖစ္သည့္“အသိဥာဏ္” ၿဖင့္ ကမၻာၾကီးႏွင့္ လူသားေတြအတြက္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစမည့္ အသစ္သစ္ တုိးတက္ေၿပာင္းလဲၿခင္းမ်ားကုိသာ ဖန္တီးႏုိင္ၾကပါေစသတည္း ဟူ၍ ဤႏွစ္သစ္အခ်ိန္သမယတြင္ ဤေဆာင္းပါးၿဖင့္ ဆုေတာင္းပတၱနာၿပဳလုိက္ရပါေၾကာင္း။ ။

(က်မ္းကုိး )

ၿမန္မာ့ရုိးရာ ကိန္းဂဏန္းသခ်ၤာ
(ဒဂုန္နတ္ရွင္)
Burma ( Sir George Scott)
ၿပည္သူ႔တပ္မေတာ္စာစဥ္။ ( အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၊ ၁၉၆၈ ခု)

မွတ္ခ်က္။ စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္းမွ စႏၵာ အမွတ္စဥ္ ၁၉၃ ၾကိမ္ေၿမာက္ အၿဖစ္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွာ စႏၵာ သက္တမ္း တစ္ဆယ့္ေၿခာက္ႏွစ္ ၿပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေဟာင္းေနေပမဲ့ ေကာင္းေနဆဲမုိ႔ စာဖတ္သူေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ We Fight We Win မွ ေ၀မွ်လုိက္ပါသည္။


Rest of your post

No comments: