Wednesday, June 24, 2009

Support Iran's Democracy Movement for Freedom and Justice

Neda ဆိုတဲ ့အမ်ိဳးသမီးဟာ ျမန္မာျပည္ ၈၈၈၈ လံုးတုန္းက ဘုန္းေမာ္လို သမိုင္း၀င္ ျဖစ္သြားျပီး။ ခု အီရန္မွာ အမ်ိဳးသမီး ထုၾကီး ဆႏၵျပပဲြကို ဦးေဆာင္ေနပါျပီး။ ဒီမိုကေရစီ နွင့္ မိမိ အခြင့္အေရးတြက္ အီရန္ျပည္သူ ေတြ ဟာ တိုက္ယူေနျပီး။ မေတာင္းယူ ေတာ့ဘူး။ NEDAဆိုတဲ့ သူရဲေကာင္း အမ်ဳိးသမီး က်ဆံုးျပီးေနာက္ အီရန္ ဆႏၵျပပဲြ ေတြကို အမ်ဳိးသမီးထု ၾကီးက ေရွ ့ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနပါျပီ။

We Support Iran's Democracy Movement for Freedom and Justice. We Express Our Solidarity With Iranian Opposition Protesters. You Are All Brave Men and Women Of Iran. Brave Iranians Continue Your Justified Fight Against Dictators.Rest of your post

No comments: